Sport BSO JaDa hanteert voor de kinderen en hun ontwikkeling de volgende uitgangspunten:

Kindbeeld

Elk kind

 1. Heeft vanaf zijn geboorte een eigen karakter
 2. Ontwikkelt zich in zijn eigen tempo
 3. Is nieuwsgierig en onderzoekend
 4. Verwondert zich, ontdekt, ziet en leert hoe de wereld in elkaar zit door ervaringen op te doen.

De ontwikkeling van een kind wordt beïnvloedt door zijn/haar omgeving: de ouders (opvoeders), de groep, de school, pedagogisch medewerkers en de woon/leefomgeving. Omgekeerd geldt dit natuurlijk net zo. Er is een voortdurende wisselwerking tussen omgeving en kind. Op basis van het kindbeeld en de pedagogische uitgangspunten wordt de ontwikkeling van het kind gemonitord door middel van een incidentenformulier en incidentenagenda, waarmee onze beroepskracht data van incidenten na kan zoeken, evenals de aard van het incident (ongeval, opvallend gedrag).

Dit doen wij op verschillende gebieden:

Ontwikkeling van persoonlijke competenties

Sport BSO JaDa ziet het kind als een individu met een eigen karakter en persoonlijkheid. De kinderen krijgen de ruimte om hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Bij Sport BSO JaDa zal de focus liggen op het aankeren van kennis en vaardigheden op verschillende gebieden. De leid(st)ers stimuleren de kinderen actief om hun probleem oplossend vermogen te vergroten. De activiteiten worden afgestemd op de leeftijd en vaardigheden van de kinderen. Door middel van het spel en de materialen wordt de creativiteit en de ontwikkeling geprikkeld. 

“Kinderen ontwikkelen zichzelf, maar dit gaat niet vanzelf!” De ontwikkeling van een kind stimuleren wij door ontwikkeling gericht te werken op meerdere gebieden:

Ontwikkeling van zelfstandigheid en omgevingsbewustzijn

Het gebruik maken van gewoontes en rituelen in het dagprogramma leidt ertoe dat kinderen meer houvast en duidelijkheid ervaren tijdens het verblijf in een kindercentrum. Hierdoor laten wij de kinderen zo zelfstandig mogelijk functioneren. Concreet zal een kind daarom in een vast dagritme een programma volgen. Dat zal worden doorgesproken met de kinderen.

Ontwikkeling sociaal-emotionele veiligheid

Hierbij leren kinderen wat gevoelens zijn en hoe ze er mee om kunnen gaan. Zowel met hun eigen

gevoelens als met gevoelens van anderen. Computeren is erg individueel, daarom stimuleren de beroepskrachten het spelen in groepsverband. Dit is belangrijk voor hun sociaal-emotionele ontwikkeling.

Sport BSO JaDa verstaat onder emotionele veiligheid het bieden van een plek waar het kind zich veilig, vertrouwd en ontspannen voelt. Dit zal er toe bijdragen dat het kind zich optimaal verder kan ontwikkelen. Om deze emotionele veiligheid te waarborgen wordt het volgende in acht genomen:

 • Kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn
 • Binnen de groep en de Bso heerst een open en ontspannen sfeer
 • De beroepskrachten benadert de kinderen met een respectvolle houding. Zij kennen en volgen de ontwikkeling van het individuele kind. Ook de achtergrond van een kind is bekend bij de beroepskrachten. Zij kunnen zich verplaatsen in de belevingswereld van een kind. Op sport Bso JeDa zul je zien dat beroepskrachten niet alleen op de kinderen letten. De beroepskrachten luisteren naar kinderen, praten met kinderen, spelen mee, helpen kinderen verder en zorgen voor betekenisvolle beweging activiteiten en spelmaterialen.

‘’Wij gaan ervan uit dat ieder kind de drang heeft om zich te ontwikkelen en dat doet op zijn eigen manier, op basis van aanleg en temperament’’. 

 • De leid(st)er heeft een open houding en is bereikbaar voor problemen, vragen en opmerkingen van de kinderen. Hij/zij zal een balans bieden tussen het stimuleren van positieve omgangsvorm met zijn omgeving en negatieve omgangsvorm met de omgeving. In geval van conflicten zal de pedagogisch medewerk(st)er zich in eerste instantie een terughoudende rol aannemen, omdat kinderen vaak in staat zijn om hun eigen conflicten op te lossen. De situatie zal goed in de gaten gehouden worden en in geval van fysieke aanraking en of een gevaarlijke situatie zal de pedagogische medewerker direct tot actie overgaan door middel van sturend en corrigerend optreden. Dit zal gebeuren door het kind op gezichtsniveau aan te spreken en uit te leggen waarom bepaald gedrag niet kan of niet mag.
 • Kinderen hebben dagelijks te maken met herkenningspunten, zoals de basisplek, de leid(st)er en leeftijdsgenootjes

Doelstellingen

Sport BSO JaDa streeft ernaar om de kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar een onvergetelijke, beschermde en sportieve jeugd te geven. Dit wordt gerealiseerd door het bieden van een beschermend, liefdevol en doordacht opvoedkundig beleid, een sportieve omgeving en uiteraard gezelligheid.

De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd om bovengenoemde aspecten te bereiken en te stimuleren bij kinderen.

 1. Het kind als individu staat centraal en wordt met respect behandeld; er wordt goed naar het kind gekeken en geluisterd, ieder kind is uniek een heeft zijn eigen behoeftes. Een kind heeft een sfeer van veiligheid, vertrouwen en wederzijds respect nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Tijdens de buitenschoolse opvang dragen onze beroepskrachten zorg voor de verzorging en opvoeding van de kinderen. De ouder kiest de buitenschoolse opvang, die het beste bij zijn/haar kind past. De ouder blijft immers te allen tijde de ‘opvoeder’ van zijn/haar kind.
 2. Het kind wordt positief benaderd door middel van complimenten en begeleiding. Ons pedagogisch doel is dat de kinderen zich ontwikkelen tot evenwichtige mensen die hun eigen talenten onderkennen en benutten. We streven ernaar dit evenwicht te realiseren door situaties in ons kindercentrum te creëren die er voor zorgen dat de kinderen zich prettig voelen, vertrouwen hebben in hun eigen kunnen en voor zichzelf op kunnen komen. Zij ontwikkelen zo respect voor zichzelf en anderen, waardoor de kinderen positief in de maatschappij staan, zelfstandig, zelfredzaam en sociaal vaardig zijn.

Het kind moet zich welkom en thuis voelen bij sport BSO JaDa; Dit doen wij door: een sfeer te creëerden die plezier, veiligheid en stimulering waarborgen. Wanneer je een kind iets wilt leren of wanneer je een kind stimuleert te ontwikkelen is er een goede omgeving voor nodig. Een goede omgeving is meer dan een gezellige ruimte en voldoende ruimte in vierkante meters.